Kategorie

Dostawa

Dostawa

Czas realizacji zamówienia widoczny jest przy każdym produkcie. Do tego należy doliczyć czas dostawy zazwyczaj 1-2 dni robocze. 

Koszt dostawy wyliczany po dodaniu przedmiotów do koszyka. Do przesyłki za pobraniem doliczamy 10 zł

 

Przesyłki paletowe wysyłamy kurierem RABEN

 

Przesyłki do 30 kg wysyłamy kurierem DPD

 

Płatności

Formy płatności:

1. Przedpłata na konto

2. Za pobraniem u kuriera

3. Gotówka odbiór osobisty

Regulamin obowiązujący od 31.12.2022

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

GRZANIEPLUS.PL

 

Regulamin określa podstawowe zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, a także zasady składania Zamówień, Rezerwacji oraz zawierania i realizacji Umów Sprzedaży, w tym dostawy Produktów. Jego celem jest stworzenie jasnych, bezpiecznych i uczciwych relacji między uczestnikami transakcji. Regulamin to ważny, podstawowy i konieczny element każdej transakcji w Sklepie Internetowym. Regulamin zawiera m.in. istotne informacje na temat praw i obowiązków Klienta oraz Sprzedawcy.

Regulamin charakteryzuje się specyficznym językiem formalnym, odzwierciedlającym brzmienie obowiązujących przepisów prawa. Jest to konieczne z uwagi na chęć uniknięcia niepotrzebnych wątpliwości co do sposobu interpretacji postanowień dokumentu. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących treści Regulaminu zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

I. DEFINICJE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

V. DOSTAWA PRODUKTU

VI. PŁATNOŚĆ ZA PRODUKT

VII. REKLAMACJE

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

IX PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

XI. LICENCJA

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

XIII. ZMIANA REGULAMINU

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

1) AKTY PRAWNE - przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w dacie zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian, które nastąpią w okresie obowiązywania tych umów, jak również bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które wejdą w życie w okresie obowiązywania tych umów;

2) BOK - Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego możliwe jest udzielanie naszym Klientom informacji, np.: na temat Produktów, ale również aktualnych promocji i treści Regulaminu. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta możliwy jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:30, pod wskazanymi numerami telefonów, adresem e-mail oraz za pośrednictwem chatu wskazanymi w zakładce „Kontakt” na stronie Sklepu Internetowego, a także przy pomocy formularza kontaktowego. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora;

3) CENA - określona w złotych polskich kwota brutto (zawierająca podatek) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy oraz innych wybranych przez Klienta usług (np. Usług Dodatkowych), chyba że warunki aktualnych promocji stosowanych przez Sprzedawcę stanowią inaczej;

4) DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

5) HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga jednokrotnego wpisania Hasła zgodnego z minimalnymi wymaganiami. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła. Sprzedawca w zależności od swojej decyzji może udostępnić Klientowi mechanizm tzw. odzyskania zapomnianego Hasła;

6) KLIENT - podmiot dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zawierający Umowę Sprzedaży, dokonujący Rezerwacji lub korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem, który posiada zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym skuteczne dokonanie określonej czynności w ramach Sklepu Internetowego. Klient będący osobą fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jest zobowiązany do uzyskania odpowiedniej zgody swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży oraz przedstawić taką zgodę na żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowa o Świadczenie Usług oraz Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Sprzedawca zastrzega, że w uzasadnionych przypadkach zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego będzie możliwe jedynie przez osoby powyżej 18 roku życia oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;

7) KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);

8) KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

9) KONTO - Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji, a także innych usług udostępnianych Klientowi przez Sprzedawcę;

10) KOSZYK – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności umożliwiająca łatwe złożenie Zamówienia lub Rezerwacji na wybraną ilość Produktów, prezentowanie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów oraz łącznej Ceny za wszystkie Produkty, a także łączną wartość Zamówienia. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę , Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia limitu Produktów lub limitu łącznej Ceny Produktów możliwych do dodania w ramach jednego Zamówienia lub Rezerwacji. Jeżeli ustalony limit zostanie przekroczony, Klient zostanie o tym poinformowany za pomocą odpowiedniego komunikatu wyświetlonego w ramach Sklepu Internetowego;

11) LOGIN - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta;

12) NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Klientowi otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych, w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, Sklepach Stacjonarnych, w tym nowościach i aktualnych promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta (szczegółowe zasady świadczenia usługi Newsletter są określone w odrębnym regulaminie);

13) PRODUKT - dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny, lub przedmiotem Rezerwacji. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe;

14) PRODUKT Z ELEMENTAMI CYFROWYMI - Produkt zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie (np. sterowniki internetowe); treść cyfrową oraz usługę cyfrową należy rozumieć w sposób wskazany w Ustawie o Prawach Konsumenta.

15) PRZEDSIĘBIORCA - Klient, niebędący Konsumentem, który zawiera Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług / ew. inną umowę ze Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

16) REGULAMIN / UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności zasady utworzenia Konta, składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, dokonywania Rezerwacji oraz korzystania z innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego  na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

17) SKLEP INTERNETOWY – platforma prowadzona przez Sprzedawcę, umożliwiająca składanie Zamówień, Rezerwacji przez Klienta, zawieranie Umów Sprzedaży oraz świadczenie usług przez Sprzedawcę,

dostępna pod adresem internetowym: www.grzanieplus.pl

18) SKLEP STACJONARNY – sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę.

19) SPRZEDAWCA – GRZANIEPLUS.PL Armet – Grupa SBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (ul. Milowicka 1D, 40-312 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  pod numerem KRS 0000938580, NIP 9542834137, kapitał zakładowy 500.000,00 zł, adres strony internetowej: www.grzanieplus.pl adres poczty elektronicznej: biuro@grzanieplus.pl, numer telefonu: +48 733 961 777. (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora);

20) TREŚĆ – element tekstowy, graficzny lub multimedialny (np. informacja o Produkcie, jego fotografia, opis) w tym utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz wizerunek osoby fizycznej, jaki jest zamieszczany i rozpowszechniany w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę;

21) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o opłaty dodatkowe, w tym koszty dostawy, a także koszty Usług Dodatkowych w przypadku ich zamówienia (umowa o świadczenie Usługi Dodatkowej), której warunki określa w szczególności Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie. Dokonanie Rezerwacji nie stanowi Umowy Sprzedaży ani zobowiązania do jej zawarcia;

22) USŁUGA DODATKOWA – odpłatna usługa dodatkowa, świadczona na rzecz Klienta przez Sprzedawcę na zasadach przewidzianych w Regulaminie. Zakres dostępnych Usług Dodatkowych może być uzależniony od rodzaju Produktu, miejsca dostawy lub sposobu dostawy wybranego przez Klienta;

23) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

24) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

25) WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych, dokonania Rezerwacji oraz zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet (lub urządzenie przenośne) o przepustowości minimalnej umożliwiającej płynne odświeżanie stron www, posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli, wyposażonego chociaż w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Chrome w wersji 94 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Firefox w wersji 93 i wyższej, Edge w wersji 94 i wyższej, Safari w wersji 14 i wyższej, Opera w wersji 80 i wyższej, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookie. By korzystać ze Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych, Klient musi posiadać ważny / aktywny adres e-mail oraz urządzenie umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające właściwe wypełnienie formularzy elektronicznych;

27) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli składane Sprzedawcy przez Klienta, w szczególności w formie elektronicznej, określające wybrany Produkt lub Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, a także zawierające dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. W ramach jednego Zamówienia Klient może złożyć kilka ofert zakupu Produktu. W ramach Zamówienia Klient ma także możliwość złożenia oferty zawarcia umowy w zakresie wybranej Usługi Dodatkowej.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jaki i Przedsiębiorców.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, dokonywania Rezerwacji, a także może okazać się konieczna w celu korzystania z innych Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.
 3. Klient może składać Zamówienia lub dokonywać Rezerwacji bez konieczności utworzenia Konta.
 4. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym, a także w Newsletterze stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Korzystanie z Usług Elektronicznych jako usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Klienta, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Klienta. Sprzedawca oraz Klient są zobowiązani podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk. Sprzedawca w szczególności stosuje odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w Regulaminie, a Klient zobowiązany jest nie udostępniać osobom nieupoważnionym Loginu i Hasła.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności korzystanie z Usług Elektronicznych, dokonywanie Rezerwacji i zawieranie Umów Sprzedaży jest możliwe pod warunkiem spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient. W przypadku ewentualnego braku zgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem – Klient zobowiązany jest współpracować ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie w celu ustalenia czy brak zgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku niezgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem, Konsumentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Konsumentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
 7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej w tym składanie Zamówień i dokonywanie Rezerwacji, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 8. Sprzedawca może powierzyć wykonywanie swoich poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Sklepu Internetowego podwykonawcom. Sprzedawca dokłada starań, aby nie miało to wpływu na zakres oraz jakość Usług Elektronicznych.
 9. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klienta inne usługi dodatkowe na zasadach uregulowanych w ramach odrębnych regulaminów.

 

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
 2. a) Konto;
 3. b) przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień i Rezerwacji;
 4. c) umożliwianie Klientom składania Rezerwacji, Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;
 5. d) umożliwienie korzystania z Koszyka;
 6. e) umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego;
 7. f) umożliwienie tworzenia listy ulubionych Produktów;
 8. g) informowanie o dostępności Produktów;
 9. h) Newsletter;
 10. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta, (ii) akceptacji Regulaminu, oraz (iii) potwierdzenia przez Klienta zawarcia Umowy o Świadczenie Usług poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 11. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Konta, jeżeli Klient narusza postanowienia ust. 6 lit. a, b, c, f, g poniżej lub postanowienia pkt V ust. 10 Regulaminu.
 12. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk ma charakter jednorazowy, jest świadczony nieodpłatnie oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia lub Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Klienta. W zależności od dostępnych funkcjonalności Koszyk może zapamiętywać informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, ale nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia lub dokonania Rezerwacji w późniejszym terminie.
 13. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera, wymagane jest wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz akceptacja regulaminu regulującego usługę Newsletter przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola wyboru) lub kliknięcie odpowiedniego przycisku oraz udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie Sklepu Internetowego a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na wskazanych adres e-mail (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera).
 14. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) podawania w Zamówieniu lub formularzu rezerwacyjnym oraz w ramach Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich
  • koniecznych danych Klienta, a w przypadku ich zmiany do niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Sprzedawcy przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub korzystaniem z Usług Elektronicznych;
 1. b) korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego
 2. c) korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z Aktami Prawnymi, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 3. d) zachowania w poufności Loginu i Hasła, w szczególności nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za utratę danych lub wgląd do danych zapisanych na Koncie, wynikające z naruszenia powyższego obowiązku przez Klienta;
 4. e) terminowej zapłaty Ceny oraz innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
 5. f) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez Akty Prawne, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
 6. g) niepodejmowania działań takich jak: (i) rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających Akty Prawne (zakaz umieszczania treści bezprawnych), (ii) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego (iii) modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów.
 7. Sprzedawca może ze względów technicznych czasowo, nie dłużej jednak niż na 48 godzin wyłączyć niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. Sprzedawca dołoży starań, aby każdorazowo informować o przerwach technicznych poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez Klienta może zostać złożone w szczególności przez przesłanie jego treści np. pisemnie na adres Armet – Grupa SBS Sp. z o.o. ul. Milowicka 1D, 40-312 Katowice lub na adres e-mail: biuro@grzanieplus.pl Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży lub dokonanych Rezerwacji.
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług z następujących ważnych przyczyn: a) sposób korzystania z Usług Elektronicznych jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego;
 10. b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
 11. c) Klient narusza postanowienia pkt III ust. 6 lub pkt V ust. 10 Regulaminu;
 12. d) wystąpienie przypadków, o których mowa w pkt XIV ust. 1 Regulaminu.
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany przez Klienta adres e-mail.
 14. Termin wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług dla każdej ze stron wynosi 14 dni. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez którąkolwiek ze stron jest równoznaczne z usunięciem Konta.
 15. Sprzedawca umożliwia Klientom składanie Zamówień na stronie Sklepu Internetowego. W ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 16. Sprzedawca może udostępnić Klientom możliwość skorzystania z Usług Dodatkowych (np. wniesienie Zamówienia, montaż Produktów itp.).
 17. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi można składać np. pisemnie na adres Armet – Grupa SBS Sp. z o.o. ul. Milowicka 1D, 40-312 Katowice lub na adres e-mail: biuro@grzanieplus.pl W zgłoszeniu reklamacji zalecane jest opisanie jej przyczyny, żądania Klienta oraz danych kontaktowych Klienta – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia, chyba że z Aktów Prawnych wynika inny termin.

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 • Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej jest możliwe wyłącznie w ramach składania Zamówienia na Produkt za pośrednictwem Sklepu Internetowego (tj. nie ma możliwości zawarcia umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej bez zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego). Szczegółowe informacje dotyczące Usług Dodatkowych, w szczególności ich koszt, zakres i dostępność, są prezentowane w ramach Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi Dodatkowej uważana jest za wykonaną w momencie, gdy Usługa Dodatkowa została zrealizowana.
 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.
 2. Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym w następujących krokach: a) dodanie wybranych Produktów do Koszyka oraz przejście do formularza Zamówienia w celu wypełnienia szczegółowych danych;
 3. b) wypełnienie formularza Zamówienia wymaganymi danymi do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, a także umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej w przypadku jej wyboru. Podanie prawidłowego numeru NIP jest wymagane na etapie składania Zamówienia, jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT; w przeciwnym razie faktura VAT nie będzie mogła zostać wystawiona przez Sprzedawcę;
 4. c) wybór dodatkowych usług, jeżeli są dostępne (np. Usługi Dodatkowe) , wybór sposobu zapłaty, oraz wybór metody dostawy;
 5. d) akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola wyboru) – na tym etapie Klientowi zostanie zaprezentowane podsumowanie Zamówienia;
 6. e) przesłanie Zamówienia przez Klienta do Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego przycisku;
 7. f) w przypadku płatności za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, Klient może zostać przekierowany na jego stronę w celu dokonania płatności.
 8. W odpowiedzi na otrzymane Zamówienie, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia oraz rozpoczęcie jego weryfikacji.
 9. Po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail z: a) potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia, albo
 10. b) informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert Klienta, w tym również w zakresie określonych form płatności lub dostawy lub Usług Dodatkowych, z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na brak dostępności Produktu lub brak płatności za Zamówienie lub naruszenie przez Klienta pkt III ust. 6 Regulaminu.
 11. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości Sprzedawcy wskazanej w ust. 6 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. Niniejszy ustęp należy stosować odpowiednio do umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej, jeżeli Klient zdecydował się na jej zamówienie w związku z zamówieniem wybranego Produktu.
 12. Łączna wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty dostawy oraz ewentualnie dodatkowe koszty np. w przypadku korzystania z Usług Dodatkowych. O łącznej wartości Zamówienia Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, a także umową o świadczenie Usługi Dodatkowej, jeżeli Klient zdecydował się na jej zamówienie w związku z zamówieniem wybranego Produktu.

V. DOSTAWA PRODUKTU

 1. Dostępne metody dostawy Produktu są prezentowane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego, a także w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
 2. Dostępne metody dostawy mogą zależeć od wybranego sposobu płatności lub Produktu, mogą one ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty lub Usługi Dodatkowe nimi objęte.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, a wysokość końcowej opłaty może zależeć od wybranego przez Klienta Produktu. Sprzedawca może w wybranym przez siebie czasie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której dostawa Produktów objętych Umową Sprzedaży jest darmowa. Sprzedawca może przewidzieć, że określone formy dostawy są darmowe.
 4. Na łączny termin dostarczenia Klientowi Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia Produktu przez przewoźnika. Termin dostawy liczony jest od dnia (i) zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt IV. ust. 7 powyżej (w przypadku płatności za pobraniem), lub (ii) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą), nie jest jednak dłuższy niż 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. Czas doręczenia Produktu przez przewoźnika jest uzależniony od wybranej przez Klienta metody dostawy i jest prezentowany na stronie Sklepu Internetowego
 6. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z odbiorem osobistym w Sklepie Stacjonarnym, Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail o możliwości odbioru Produktów w Sklepie Stacjonarnym wybranym przez Klienta w momencie składania Zamówienia. Produkty mogą być odebrane w godzinach otwarcia Sklepu Stacjonarnego w terminie określonym w wiadomości mailowej o możliwości odbioru Produktów w Sklepie Stacjonarnym. Termin jest liczony od momentu otrzymania wiadomości mailowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Termin nie będzie krótszy niż 3 dni. Produkty zostaną wydane Klientowi po podania numeru Zamówienia. Klient jest zobowiązany do nieujawniania numeru Zamówienia osobom trzecim.
 7. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Produktu w Sklepie Stacjonarnym wybranym w momencie składania Zamówienia w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej, Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Klienta wskazany w momencie składania Zamówienia. Klient otrzyma zwrot płatności uiszczonych w związku z Umową Sprzedaży, która uległa rozwiązaniu na zasadach opisanych w niniejszym ustępie.

VI. PŁATNOŚĆ ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi różne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży. Dostępne metody płatności są prezentowane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego, a także w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
 2. Dostępne metody płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne metody płatności mogą się także zmieniać w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych zewnętrznych dostawców usług płatniczych.
 3. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności od Klienta, który wybrał płatność z góry, Sprzedawca może skontaktować się z nim celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia wybierając płatność Przelewem Tradycyjnym oraz w ciągu 24 godzin wybierając płatność przedpłatą, a następnie we wskazanym dodatkowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
 4. W przypadku, gdy Klient wybrał płatności za pobraniem, jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze Produktu. Odmowa odbioru Produktu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 5. Przedsiębiorca upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na ich przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej.

 

VII. REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, są określone w przepisach rozdziału 5a Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Produkty oferowane w ramach Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt zgodny z zawartą Umową Sprzedaży.
 4. Reklamacja związana z zakupionym Produktem może zostać złożona przez Konsumenta w szczególności pisemnie na adres: Armet – Grupa SBS Sp. z o.o. ul. Milowicka 1D, 40-312 Katowice lub na adres e-mail: biuro@grzanieplus.pl. Zwykle celowe jest dostarczenie Sprzedawcy Produktu razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy jego zbadania. . Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.
 5. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, żądać jego naprawy lub wymiany. Zastrzega się jednak, że w przypadku gdy doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta (naprawa lub wymiana) jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca może: a) dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub
 6. b) naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, lub c) gdy niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczy zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży – w przypadku odmowy, Konsumentowi przysługują uprawnienia wskazane w ust. 7 poniżej.
 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych dla niego niedogodności, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 8. Konsument może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy wystąpiła przynajmniej jedna z następujących sytuacji: a) Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z ust. 5 lit. c powyżej;
 9. b) Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z ust. 6 powyżej;
 10. c) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;.
 11. d) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży.
 12. e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży, oraz niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.

 1. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Nie wyklucza to realizacji przez Konsumenta prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie X Regulaminu.
 2. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz Produktami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.
 4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument niezwłocznie zwraca towary Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca zaleca podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (i) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności okoliczności wskazujących na niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży; (ii) żądania napraw lub wymiany, ewentualnie w przypadku okoliczności wymienionych w ust. 7 powyżej, oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu do Umowy Sprzedaży; oraz (iii) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem przedmiotowego zalecenia.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniał w chwili jego dostarczenia i został ujawniony w ciągu dwóch lat od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 7. W odniesieniu do Produktów z Elementami Cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Sprzedaży treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową Sprzedaży miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu z Elementami Cyfrowymi.
 8. Jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w art. 43b ust. 4 Ustawy o Prawach Konsumenta, tj.: a) w zakresie przydatności do celów, dla których zazwyczaj korzysta się z tego rodzaju Produktów, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 9. b) w zakresie występowania w takiej ilości i posiadania takich cech, w tym trwałość i bezpieczeństwo (a w odniesieniu do Produktów z Elementami Cyfrowymi również funkcjonalność i kompatybilność), jakie są typowe dla tego rodzaju Produktów, których Konsument może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Produktu i publiczne zapewnienie Sprzedawcy, z zastrzeżeniem art. 43b ust. 2 pkt 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;
 10. c) jeżeli jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru;
 11. d) dostarczenia Produktu z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać.
 12. W przypadku Produktów z Elementami Cyfrowymi, jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie dostarczanych aktualizacji, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności tych Produktów z Umową Sprzedaży, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umowa Sprzedaży Produktu z Elementami Cyfrowymi, wynikający wyłącznie z braku dokonania tych aktualizacji, jeżeli: a) Konsument został poinformowany o konieczności aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 13. b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 4. b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;
 5. c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów);
 6. d) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi również źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie: a) 14 dni od dnia, o którym mowa w ust. 5 poniżej („Ustawowe prawo odstąpienia”);
 2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży / ew. innej umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: Armet – Grupa SBS Sp. z o.o. ul. Milowicka 1D 40-312 Katowice lub w formie wiadomości e-mail na adres biuro@grzanieplus.pl, lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności Sklepu Internetowego. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. W sytuacji, gdy Konsument wybierze elektroniczną formę odstąpienia od Umowy Sprzedaży / ew. innej umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość, Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania Konsumentowi potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedawca prosi o dodanie w miarę możliwości w oświadczeniu o odstąpieniu numeru Zamówienia lub rachunku – może to przyspieszyć obsługę złożonego oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która: a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
 6. b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w wysokości przekraczającej koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. w szczególności koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument zwraca Produkt na adres: Armet – Grupa SBS Sp. z o.o. ul. Milowicka 1D, 40-312 Katowice.
 10. W przypadku Ustawowego prawa odstąpienia Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Umowne prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów nie noszących śladów użytkowania, kompletnych oraz nieuszkodzonych. Konsument traci Umowne prawo odstąpienia, jeżeli skorzysta z Produktu w sposób, który wykracza poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (i) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę, za którą Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości (np. zrealizowane wybranych przez Konsumenta Usług Dodatkowych); (ii) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (iii) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (iv) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (v) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (vi) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (vii) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (viii) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przed Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 12. Skuteczne odstąpienie przez Konsumenta od umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej nie skutkuje odstąpieniem od zawartej Umowy Sprzedaży. Skuteczne odstąpienie przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży skutkuje wygaśnięciem umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej, chyba że umowa o świadczenie Usługi Dodatkowej została już wykonana.

 

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia, Rezerwacji, zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, a także do korzystania z Usług Elektronicznych, w szczególności w postaci Konta.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies.

 

XI. LICENCJA

 1. Wszelkie i wyłączne prawa do Treści umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności elementy graficzne, logotypy, nazwy, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą. Klient jest uprawniony do korzystania z Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego bez ograniczeń terytorialnych.
 2. Korzystanie z Treści w innym zakresie niż przewidziany w pkt XII Regulaminu jest możliwe wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek treści udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych treści, bez ograniczeń terytorialnych. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.
 4. Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Sklepie Internetowym, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

 

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia punktu XII Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Przedsiębiorców oraz mają pierwszeństwo względem pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowy dot. Rezerwacji lub umowy w zakresie Usług Dodatkowych zawartych z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy. Odstąpienie takie może nastąpić bez podania przyczyny, zaś Przedsiębiorca nie może z tego powodu wywodzić żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne dla Przedsiębiorców sposoby płatności, w tym również wymagać dokonania przedpłaty Ceny w całości albo części. Uprawnienie to jest niezależne od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klientów niebędących Konsumentem zostaje wyłączona. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów niebędących Konsumentem za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, o której mowa w pkt VIII niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług zawartą z Przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 7. Sprzedawca, a także jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Przedsiębiorcy, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, w tym z tytułu czynu niedozwolonego (chyba że bezwzględnie obowiązującego przepisy prawa stanowią inaczej), chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 8. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 5.000 złotych - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie.
 9. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wyłącza roszczenia Przedsiębiorcy o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane pod rozstrzygniecie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może dokonać w każdym czasie zmiany postanowień Regulaminu, odnoszących się do Przedsiębiorców.

Postanowień punktu XII Regulaminu nie stosuje się do Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, zawierającymi ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (PKD), określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyjątkiem ust. 5 powyżej. Przedsiębiorcom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje w szczególności uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych dla Konsumenta w pkt X Regulaminu.

 

XIII. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca ma prawo dokonania zmiany Regulaminu (z wyjątkiem pkt XII. Regulaminu, który dotyczy Przedsiębiorców i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniżej wskazanych ważnych powodów (katalog zamknięty): a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 2. b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 3. c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
 4. d) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu Internetowego, a także za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów Sprzedaży, Rezerwacji lub umów dotyczących Usług Dodatkowych zawartych przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31.12.2022
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem.
 4. Treść Regulaminu jest udostępniana Klientowi bezpłatnie w ramach Sklepu Internetowego,
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie pocztą elektroniczną wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia, jego weryfikacji i realizacji. Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu lub fakturę VAT w formie elektronicznej. Treść Umowy Sprzedaży, w tym jej istotne postanowienia, jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio od umów dotyczących Usług Dodatkowych wybranych przez Klienta.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, dlatego wszelkie ewentualne wątpliwości Sprzedawca tłumaczy na korzyść Konsumenta.

 

Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM OPERATORA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

       

 

 

        …......................................................

        (Imię i nazwisko Kupującego)

        …......................................................

        ……………………………………..

        Adres

                                                                           ARMET – GRUPA SBS SP. Z O.O.

 1. Milowicka 1D; 40-312 Katowice

Grzanieplus.pl

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a* ……………………….. niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy zawartej na odległość z dnia ………………… . Zwrotu pieniędzy za zamówienie proszę dokonać na poniższe dane do przelewu:

 

Imię i nazwisko: ……………………………………..

Adres: ……………………………………………………

Kod pocztowy, miasto: ……………………….......

Nr konta: ………………………………………………..

 

 

 

 

…........................................

Podpis Kupującego

 

 

…........................................

  data

 

*niepotrzebne skreślić

 

Nasze marki
 •